Llei dels Serveis de la Societat de la Informació

TRES CADIRES, SCCL, responsable d’aquest lloc web, posa a disposició la informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari. Informació general sobre els efectes previstos en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

1. Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts.

L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin conforme a la llei, el present document legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la web, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de TRES CADIRES, SCCL o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de forma directa o indirecta.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Document Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de TRES CADIRES, SCCL, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • es trobi protegit per qualsevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • violi els secrets empresarials de tercers;
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera menyscabi el crèdit de TRES CADIRES, SCCL o de tercers;
 • infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de TRES CADIRES, SCCL o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 • provoqui per les seves característiques (tals com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

De conformitat amb el que es disposa anteriorment, l’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en el lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Document Legal, els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificaries de la reserva de drets de TRES CADIRES, SCCL o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic establert per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a la pàgina web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, dels Serveis i/o dels Continguts.

En concret, la utilització dels arxius fotogràfics i d’àudio/video de la Sala de Premsa de TRES CADIRES, SCCL estan subjectes a les següents condicions: Queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials i/o la seva posterior distribució. Les imatges i recursos audiovisuals aquí disponibles són per a ús exclusiu dels mitjans de comunicació i per a finalitats merament informatives, sempre que se citi la seva procedència. Queda, per tant, prohibit la seva ocupació per il·lustrar activitats, productes o esdeveniments d’altres companyies. Les entitats relacionades amb TRES CADIRES, SCCL es reserven el dret de retirar el permís d’ús de qualsevol d’aquestes imatges o arxius d’àudio/video quan estimi que s’estan destinant a finalitats que danyen d’alguna manera els seus interessos.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincle entre la seva pàgina web i la web de TRES CADIRES, SCCL (d’ara endavant, l’Hipervincle) hauran de complir les condicions següents, sempre prèvia autorització:

 • L’Hipervincle únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del lloc web o al punt concret que li autoritzi TRES CADIRES, SCCL, però no podrà reproduir-les de cap manera;
 • No es crearà un marc sobre les pàgines web del lloc web;
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre TRES CADIRES, SCCL, els seus directius i patronat, els seus empleats, les pàgines web del lloc i els Productes i/o Serveis;
 • No es declararà ni es donarà a entendre que el [·] ha autoritzat l’Hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hipervincle;
 • Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix Hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hipervincle no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a TRES CADIRES, SCCL; i
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L’establiment del l’Hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre TRES CADIRES, SCCL i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de TRES CADIRES, SCCL i dels seus continguts o serveis.

 

2. Drets de propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial de TRES CADIRES, SCCL, de les entitats relacionades, i de qualsevol un altre tercer. L’ús o la concessió d’accés a la pàgina Web no comporten l’atorgament de dret algun sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’utilitzin en la mateixa.

L’usuari podrà descarregar-se la pàgina web en la seva terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap fi comercial, per la qual cosa no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut de la web amb finalitats públiques o comercials.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de TRES CADIRES, SCCL, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en aquest Document Legal, cap dels drets d’explotació o qualssevol altre que existeixin o puguin existir sobre els Continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc web.

 

3. Exclusió de responsabilitat

TRES CADIRES, SCCL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts de la web.

TRES CADIRES, SCCL exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la falta de disponibilitat d’accés a la pàgina web.
 • La privadesa i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l’Usuari, i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.
 • L’eventual transmissió d’elements que afectin negativament als sistemes informàtics.
 • L’exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la seva pàgina Web.

TRES CADIRES, SCCL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web. Quan això sigui raonablement possible, TRES CADIRES, SCCL advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web. TRES CADIRES, SCCL tampoc garanteix la utilitat del Lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.

L’accés a la web de TRES CADIRES, SCCL té una durada indefinida; no obstant això, TRES CADIRES, SCCL es reserva el dret de suspendre sense previ avís l’accés als Usuaris que, al seu judici, incompleixin les normes d’utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més TRES CADIRES, SCCL es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions de la web al públic en general, limitant-ho únicament a usuaris o grup d’usuaris concrets a través del lliurament d’una contrasenya d’accés del qual seran responsables.

 

4. Ús de cookies

TRES CADIRES, SCCL podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’Usuari permetent el seu reconeixement. No obstant això l’Usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep.

 

5. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que es disposa pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, la web de TRES CADIRES, SCCL, informarà prèviament a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, conforme al previst en l’article 30 del RGPD.

A través dels formularis disponibles a la web es recopilarà la informació personal, mitjançant la marcació de la casella o checkbox corresponent, l’usuari acceptarà expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractats amb la finalitat per la qual se li sol·licitin.

 

6. Legislació i fur

La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Arbeca, als quals l’Usuari se sotmet expressament.